Tidligere avholdte arrangementer

Kveldsseminar: Nyttestyring og Gevinstrealisering; Teori og Praksis
(28.september 2017)

Undersøkelser i HIT-nettverket finner at prosjekter som har gode prosesser for nyttestyring i prosjektgjennomføringen lykkes ca. tre ganger oftere med å levere god kundenytte enn de som ikke har slike prosesser. Hvordan gjør man så god nyttestyring av IT-prosjekter? Ikke helt opplagt, men det er åpenbart ikke nok med en kost-nytte analyse i forkant av prosjektet og deretter å gjennomføre prosjektet uten prosesser som sikrer at det man leverer faktisk gir god nytte for kunde og brukere.

Til å lære oss mer om nyttestyring i IT-prosjekter ble Stephen Jenner (www.stephenjenner.com) invitert. Stephen Jenner er forfatter av boka ”Benefits management”, som er grunnlaget for sertifisering innen nyttestyring. I denne boka presenteres ”The benefits management cycle” som vist nedenfor. I presentasjonen vil han gå gjennom praksisene som utgjør modellen, kritiske suksessfaktorer, metodeverk og verktøy, samt eksempler på erfaringer og praktisk bruk.

Nyttestyrings-syklus ihht Stephen Jenner

I tillegg fikk vi to korte presentasjoner med forskningsresultater og erfaringer fra norske forhold, av hhv Kjetil Strand og Magne Jørgensen.

Presentasjoner fra seminaret:
“Managing Benefits – Optimizing the Return from Investments” – Stephen Jenner
“Tools for Benefits Management” – Kjetil Strand (Verdix)
“Siste Nytt fra vår Forskning på Nyttestyring” – Magne Jørgensen (Simula)

 

————————————————————————————————————————

Heldagsseminar i samarbeid med Smidigkonferansen 2017
(23. mai 2017)

Skal offentlig sektor lykkes i å tilby IKT-løsninger som gir en enklere hverdag og økt produktivitet (målene i Digital Agenda) trengs god gjennomførings-kompetanse og høy grad av endringsevne.
Smidige metoder gir god støtte til dette, men må brukes riktig og under hele prosessen for å levere best resultat. Dette vil være fokus for årets konferanse om digitalisering av offentlig sektor.

Konferansen vil ha presentasjoner med fokus på hovedtemaene:

  1. Nyttestyring – med fokus på brukerne
  2. Anskaffelser og kunde/leverandør-partnerskap

Presentasjoner fra seminaret:
User needs through agile delivery – Holly Garrett (GOV.UK GDS)
Offentlig IT – Christin Gorman (Kodemaker)
Kunsten å velge smidig leverandør – Mons Ivar Mjelde (BaneNOR)
Smidig forutsigbarhet: Kan man gå estimeringsveien? – Jon Grov og Trine Vabog (SVV)
Nytt anskaffelsesregelverk – smidig eller usmidig? – Johan Englund (DIFI)
Smidig forretningsdrevet utvikling – Ola Furu og Truls Jørgensen (NAV)
Ledelse: det smidige alternativet – Geir Amsjø (Lean Venture)
Erfaringer med nyttestyring på styringsgruppenivå i et smidig utviklingsprosjekt – André Vogt (Scienta)
Nyttestyring med fokus på brukerne – Marianne Andreassen (Lånekassen)
Smidig innføring og endringsledelse – Therese Fischer (Skatteetaten) og Endringsledelse, metodikk og nytte – Karine Rikheim (Skatteetaten)

——————————————————————————————————————-

Frokostseminar: Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap
(2. februar 2017)

Flere undersøkelser viser at IT-prosjekter som har god nyttestyring (identifikasjon, styring og realisering av kvantitative og kvalitative gevinster) kombinert med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold lykkes bedre og hyppigere enn andre IT-prosjekter. Å innføre og gjennomføre disse prosessene er imidlertid ikke alltid lett. Ikke minst krever det en kompetent og involvert kunde, god prosjektledelse, vilje og evne til å endre arbeidsprosesser og gode testrutiner. I dette seminaret vil vi få høre fra organisasjoner som har innført nyttestyring i kombinasjon med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold. Hva var de største utfordringene? Hva man bør passe ekstra godt på? Hvordan får man organisasjonen med på slike endringsprosesser? Hvilken effekt har det hatt på prosess, produkt og gevinster?

Presentasjoner fra seminaret:

Intro – Marit Rossnes (Gyldendal forlag)
Inntjent forretningsverdi – Jo Hannay (FFI og Simula Reserach Laboratory)
Produkteierskap, Devops og Nyttestyring i Skatteetaten – Anne Berit Namork (Skatteetaten)
Gevinstrealisering i praksis – Grete Kvernland-Berg (PA Consulting)
Resultater fra spørreundersøkelse – Magne Jørgensen (Simula Research Laboratory)

                 

 

 

 


Frokostseminar: Hva gjør at noen lykkes og andre mislykkes med IT-prosjekter? – Erfaringer
(28. september 2016)

For ett og et halvt år siden fikk vi (HIT-nettverket) midler fra Regionale Forskningfond for å se på hva som skiller offentlige IT-prosjekter som lykkes fra de som ikke lykkes. Seminaret oppsummerer resultater fra dette prosjektet, samt resultater fra vår analyse av av kjennetegn ved internasjonale outsourcings-prosjekter som lykkes og mislykkes. Resultatene omfatter: Hvilke kontraktstyper fungerer best? Hvordan lykkes med leverandørvalg og ressursstyring? Hva vil det si å være en involvert og kompetent kunde? Hvor viktig er nyttestyring og hvilke elementer er viktigst? Hvilke varianter av smidig utvikling fungerer best? Hvordan sikre god overlevering til linje og drift?

Skatteetaten trekkes ofte frem som en av de som best lykkes med IT-prosjekter innen offentlig sektor. Per Morten Ek vil dele erfaringer for hvordan og hvorfor de lykkes med utviklingen av virksomhetskritiske systemer.

Presentasjoner fra seminaret:

Hva gjør at noen lykkes og andre mislykkes med IT-prosjekter? – Erfaringer – Magne Jørgensen (Simula Research Laboratory), Stein Grimstad (Scienta), Parastoo Mohagheghi (NAV IKT) // Suksess med forretningskritiske prosjekter – Per Morten Ek (Skatteetaten)


Frokostseminar: Hvordan tidlig identifisere problemer og redde IT-prosjekter i nød?
(31. mai 2016)

Rundt 10% av alle IT-prosjekter blir enten stoppet før de er ferdige eller fullfører uten å levere særlig nytte. Mange av disse prosjektene kunne vært reddet dersom man oppdaget problemene tidligere og/eller hadde tilstrekkelig kompetanse til å endre kursen på prosjekter som allerede var i store problemer. Frokostseminaret 31. mai tar for seg hva som er tidlige kjennetegn på prosjektproblemer og hva man kan gjøre for å snu prosjekter til å bli suksessfulle.

Hovedinnlegget ble holdt av den som trolig har forsket mest på dette temaet av alle: Professor Mark Keil fra Georgia State University (sites.google.com/site/markkeil). Mark Keil ga eksempler på prosjekter som har fått problemer og hvordan de ble snudd til å bli suksesser, hva som er typiske indikatorer på at et prosjekt vil få problemer, forklare dynamikken i hvordan problemer utvikler seg, samt gi råd til hvordan man redder IT-prosjekter med store problemer. Vi vil også vi få en presentasjon av Jan Erik Ressem (IT-direktør i Lånekassen 2007-2013 og nå IT-direktør i Tolletaten). Han presenterte sine erfaringer med betydelige utfordringer i LØFT-prosjektet til Lånekassen som fikk en trang start, men etter hvert ble et svært vellykket IT-prosjekt. Det vil bli muligheter for spørsmål og diskusjon i etterkant av begge presentasjonene.

Presentajoner fra seminaret:

Identifying and Rescuing a Project that is in Deep Trouble – Mark Keil (Georgia State University) presentation                                                                                                             Snuoperasjon i Lånekassen Største IT-prosjekt – Jan Erik Ressem (Tolletaten)


Frokostseminar: Nyttestyring underveis i IT-utvikling: Hvordan prioritere, kvantifisere og evaluere nytte?
(11. mars 2016)

Det er viktig å ha gode nytteberegninger i forkant av et IT-tiltak, i prioriteringen mellom ulike tiltak, og som evaluering av realisert nytte. Det viktigste kjennetegnet på et vellykket IT-initiativ er imidlertid at det har god nyttestyring underveis. God nyttestyring underveis i et IT-tiltak krever blant annet at nytte blir evaluert slik at leveranser kan sammenlignes og prioriteres. Dette krever en viss grad av kvantifisering av nytte.

Å kvantifisere nytte kan være utfordrende, særlig av det som ofte kalles kvalitativ nytte, og ulike organisasjoner har valgt ulike metoder for å løse utfordringene. I dette seminaret vil vi få presentert erfaringer tre ulike organisasjoner om hvordan de evaluerer og prioriterer nytte og bruker dette til effektiv nyttestyring av sin IT-portefølje, samt en presentasjon av en metode for dette.

Presentasjoner fra seminaret:

Nyttestyring i innføringen av a-ordningen – praktiske erfaringer fra et tverretalig prosjekt – Viveca Liodden og Grethe Nordby (Skatteetaten)                                                            Undersøkelse – Magne Jørgensen (Simula)
Verdimatrisen – verktøy for nyttestyring i, og på tvers av tiltak – Kjetil Strand (PROMIS)
Nyttestyring i felten – få nyttestyringen ut av excelarket og inn i virkeligheten! – Marit Rossnes (Gyldendal)
Erfaringer med nyttestyring i et stort, smidig prosjekt – Gunnar Olving (PROMIS) og Stein Grimstad (Scienta)


 Frokostseminar: En kompetent og involvert It-kunde – en suksessfaktor?
(27. november 2015)

Suksess med IT-prosjekter krever en kompetent og involvert kunde. Hva betyr dette i praksis? Hvordan blir man – og hvordan får man – den gode kunden?

Undersøkelser peker på en klar sammenheng mellom lav kompetanse hos kunde og fiasko i IT-prosjekter. De peker også på at høy kompetanse ikke er tilstrekkelig og at det i tillegg er viktig med riktig og tilstrekkelig involvering fra kundesiden. Lett å være enig i at det er viktig med en kompetent og involvert kunde, men hva innebærer dette i praksis? Hvilke kompetanser trengs hos toppledelse, produkteier og andre på kundesiden i IT-prosjekter? Hvordan bør kundeinvolveringen foregå? Hvordan opparbeider man som kunde den nødvendig kompetansen? Finnes det andre måter å oppnå kompetanse enn ”the hard way” – gjennom erfaring fra IT-prosjekter? I hvilken grad kan man som kunde kompensere for manglende egenkompetanse gjennom innleid kompetanse? Hva gjør man som leverandør dersom man har en lite kompetent kunde? I dette frokostseminaret vil få erfarings og forskningsbasert kunnskap om disse temaene.

Presentajoner fra seminaret

Intro og agenda – Kjetil Moløkken-Østvold (PwC)
Den kompetente kunden – Konstantin Tsilkos (PwC)
Drømmekunden utenfilter – Rune Schumann (Bouvet)
Topplederens kunnskap og engasjement – Lars Groth (UiO)
Den gode kunde – Magne Jørgensen (Simula)


 Frokostseminar: Prosjektorganisering: En del av problemet i steden for løsningen?
(20. august 2015)

Finnes det gode alternativ til organisering som IT-prosjekt? Når egner kontinuerlige leveranser seg? I dette frokostseminaret vil vi høre innlegg om problemer med prosjektorganisering og erfaringer fra alternative, mer forvaltningsorienterte og smidige, organisering av IT-utvikling. Temaer vi fikk høre om omfattet:

  • Er prosjektorganiseringen, med prosjektleder, prosjektplaner og budsjetter, en del av årsaken til at mange IT-leveranser mislykkes?
  • I hvilken grad og når bør store IT-prosjekter erstattes med helt andre organiseringsformer?
  • Er det mulig og ønskelig at mye mer av IT-utviklingen er organisert som forvaltning – og hva betyr dette i praksis? Trenger vi ikke lenger prosjektledere, prosjektplaner og budsjetter?

 

Presentajoner fra seminaret

Magne Jørgensen: Resultater fra undersøkelse på HIT-seminar 20.08.2015
Tor-Ivar Hals: Prosjekt og smidig – Statoil
Ellen Stralberg: Følg nasjonale krav og tilpass til situasjonen
Geir Amsjø: Behandle IT-utvikling som business as usual


 

Frokostseminar: Hva skiller IT-prosjekter som lykkes fra de som feiler?
(28. april 2015)

Til tross for at vi har gjennomført IT-prosjekter i mer enn 50 år, så feiler fortsatt 10-15% av dem og kun ca. halvparten gjennomføres med akseptabel nytte og prosjektkontroll. Hva er hovedforskjellene mellom prosjekter som lykkes og som mislykkes, og hvorfor er det så vanskelig å lære av erfaring slik at alle IT-prosjekter lykkes? I dette frokostseminaret fikk vi høre om resultater fra den muligens hittil største undersøkelsen av IT-prosjekter, gjennomført og analysert av Alexander Budzier fra Oxford University. I tillegg ble det presentert erfaringer fra offentlig og privat sektor om hva som oppleves å være hovedforskjellene mellom prosjekter som feiler og som lykkes.


 

Frokostseminar om Trialsourcing
(29. januar 2015)

“Bedre valg av IT-leverandører og ansettelser av systemutviklere ved hjelp av utprøving. Erfaringer, forskning og jus.” Forskning viser at forskjellen mellom leverandørers evne til å utvikle IT-løsninger med god kvalitet, nytte og produktivitet er svært stor. Det viser seg også at tradisjonelle metoder for å evaluere leverandører, basert på kvalitet til tilbudsdokumentet, referanser fra tidligere kunder og erfaring dokumentert i CV-er, ofte ikke klarer å skille mellom de kompetente og de inkompetente leverandørene. Tilsvarende gjelder for forskjeller mellom svært gode og middels utviklere. I noen sammenhenger har man funnet forskjeller i totale livstidskostnader på mer enn 1:10 på leverandører som ser like ut ved tradisjonell leverandørevalueringer, og forskjeller på mer enn 1:100 på svært gode og middels utviklere.
En bedre måte å foreta leverandør- og utviklerevalueringer på synes å være å prøve ut flere potensielle leverandører på relevante arbeidsoppgaver, og så velge den som gjøre det best på disse (trialsourcing, ”proof of concept”-evaluering). Frokostseminaret presenterte praktiske erfaringer med trialsourcing, inkludert hvordan denne kan la seg innpasse i et offentlig anskaffelsesregime.


 

Frokostseminar om nyttestyring i IT-prosjekter
(21. august 2014)

Temaet for seminaret var at en stor andel av IT-prosjekter – kanskje så mye som 50–80% – gir mye mindre nytte/lavere gevinster enn forventet. En grunn til dette er at kompetansen på nyttestyring i IT-prosjekter ikke alltid er god nok og at fokuset er på realisering av teknologi og ikke forretningsnytte. Dette forsøkte vi å gjøre noe med gjennom seminaret om nyttestyring i IT-prosjekter. Seminaret åpnet med en keynote av professor Joe Peppard fra European School of Management and Technology. Joe Peppard, som er en verdensledende kapasitet på området, ga en oppsummering av forskningen på hva som virker og ikke virker av prosesser for nyttestyring og gevinstrealisering. Deretter fikk vi høre om erfaringer fra norske prosjekter og hvordan de har lykkes med nyttestyring, samt en innføring i gode metoder for nyttestyring. Seminaret inneholdt også et eksperiment om nyttestyring der resultatene som ble oppsummert helt til slutt.